උතුර හා නැගෙනහිර අයත් වන්නේ සිංහල ශ්‍රී ලංකාවට නොව දෙමළ ඊළමට

ශ්‍රී ලංකාවේ උතුර හා නැගෙනහිර පළාත් අයත් වන්නේ සිංහල ශ්‍රී ලංකාවට නොව දෙමළ ඊළමට බව උතුරු පළාත් හිටපු මහ ඇමති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සීවී විග්නේෂ්වරන් මහතා සඳහන් කරයි. නිදහසින් පසුව ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැතියේ... Read more »