කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් තරුණ බව රැකගන්න බෙහෙතක් !

වයසට යාම ප්‍රමාද කරවන ස්වාභාවික ඖෂධයක නිෂ්පාදන කටයුතු අවසන් අදියරේ පවතින බවත්, එය නොබෝ දිනකින් ජනතාව අතට පත්කළ හැකිවෙතැයි කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ජෛව රසායන අණුක ජීවවේද සහ ජෛව තාක්ෂණ ආයතනයේ විද්‍යාඥ මහාචාර්ය සමීර... Read more »