“මම ජාත්‍යන්තරයට ඕනි විදිහට වැඩ කරන්න සුදානම් නෑ” ,මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය පවසයි.

යුක්තිය මෙහෙයුමට ජාත්‍යන්තරය බලපෑම් කළත් එය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරන බව මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ටිරාන් අලස් පවසයි.එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය හෝ ජාත්‍යන්තරය මෙය නතර කිරීමට බලපෑම් කළද මෙරට මත් ද්‍රව්‍ය සහ පාතාලය මැඩලීමේ ”... Read more »