කෘෂි ගම්මානවලට කෝටි පහක උපකරණ බෙදයි.

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ තරුණ කෘෂි ව්‍යවසායකත්ව ගම්මානවලට රුපියල් කෝටි 5ක කෘෂි උපකරණ බෙදාදීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන ඇත. කෘෂි කර්මාන්තයට තරුණ ප්‍රජාව ආකර්ශනය කරගැනීම අරමුණු කරගනිමින් මෙම වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක වන අතර එහිදී ජල... Read more »