තෙවන ලෝක යුද්ධයේ යුද අවි හා තාක්ෂණය

අප ජීවත් වන්නේ තොරතුරු මගින් මෙහෙයවන යුගයක ය. තාක්ෂණික ජයග්රෙහණ යුද්ධයේ මුහුණුවර සහ අප යුද්ධයට සූදානම් වන ආකාරය වෙනස් කරයි. – විලියම් ජේ. පෙරී ලෝක ඉතිහාසය තුළ ලෝක යුද්ධ යනු මඟ හැරිය... Read more »