මෙරට දරුවන්ගෙන් 30% ක් පෙර පාසල් යන්නේ නෑ.

මෙරට අවුරුදු 4 සම්පුර්ණ දරුවන්ගෙන් 30% ක් පෙර පාසල් ගතනොවන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා පවසයි. අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ, පූර්ව ළමා සංවර්ධන අවධිය ඉතාම වැදගත් වන අතර ඒ පිළිබඳව ලෝකයේ වැඩිම අවදානයක් යොමුවන... Read more »