උතුරු කොරියාවට මුදල් යැවීම ජීවිතය ඔට්ටු තැබීමක් !

උතුරු කොරියාවෙන් පළා ගොස් දකුණු කොරියාවේ ජීවත් වෙන අය තම පවුල් වෙත මුදල් යැවීමට තැරැව්කරුවන් මත විශ්වාසය තබති. දකුණු කොරියාවේ සිට මුදල් ගෙන්වා ගැනීමට උතුරු කොරියාවේ නිත්‍යානුකුල ක්‍රමවේදයක් නොමැති වීම නිසා තැරැව්කරුවෝ... Read more »