ප්‍රථම වරට ශ්‍රී ලාංකික ඇඟලුම් සඳහා එක්සත් රාජධානියේ අපනයන ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක්

ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය (EDB), Sri Lanka Apparel Sourcing Association (SLASA) එක්සත් රාජධානියේ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය, ඒකාබද්ධ ඇඟලුම් සංගම් සංසදය (JAAF) එක්ව ප්‍රථම වරට Sourced Sri Lanka – Textile &... Read more »