කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉහළට

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ මිල දර්ශකවල ඉහළ යාමක් අද (06) දිනයේ දී වාර්තා වූ අතර එහිදී සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 94.60 කින් සහ S&P SL20 දර්ශකය ඒකක 49.85 කින් ඉහළ යන ලදී.... Read more »