බන්ධනාගාර පිරිලා. රැදවියන් නිවාස අඩස්සියේ තැබීම අරඹයි..

සිවිල් වැරදි වලට අත්අඩංගුව ගන්නා සැකකරුවන් නිවාස අඩස්සියේ තැබීමට අවශ්‍ය නීති සකස් කරමින් ඇති බව අධිකරණ හා බන්ධනාගාර කටයුතු රාජ්‍ය ඇමැති අනුරාධ ජයරත්න මහතා සඳහන් කරයි. ඒ අනුව රැඳවියන් නිවාස අඩස්සියේ තැබීමේ... Read more »