ඔන්ලයින් පනත අද සිට බලාතමයි

මාර්ගගත ක්‍රමවල සුරක්ෂිතභාවය හෙවත් Online Safety පනත් කෙටුම්පතට කථානාවකවරයා අද (01) උදෑසන අත්සන් තබා තිබේ. පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් කුෂානි රෝහණධීර මහත්මිය ඒ බව තහවුරු කළා ය. සමාජ මාධ්‍ය නියාමනය සඳහා ගෙන එනු ලැබූ... Read more »