අද සිට නිල ඇදුම් නැතිව වැඩට එති..

අද දිනයේ තම සංගමයේ හෙද හෙදියන් නිල ඇඳුමක් නොමැතිව වෙනත් පහසු ඇඳුමකින් සේවයට වාර්තා කරන බව රාජ්‍ය සේවා එක්සත් හෙද සංගමය සඳහන් කරයි. එක්සත් රට පුරා සියළු රෝහල්වල තමන් අභිමත ඇඳුමක් ඇඳගෙන... Read more »