මැඩියා වන්නම: ලයනල් රන්වල නිසා රැකුණු ගැමියන්ගේ විද්‍යා දැනුම ප්‍රකට වන අප්‍රචලිත වන්නමක්

ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ දෙනෙකු ‘වන්නම්’ පිළිබඳව අසා ඇති බවට සැකයක් නැත. මූලික වශයෙන් වන්නම් ප්‍රභේද තුනක් පිළිබඳව නර්තනය සහ සංගීතය හදාරන්නෝ අධ්‍යයනය කරති. උඩරට, පහතරට සහ සබරගමුව යන සම්ප්‍රදායන්ට අයත් වන්නම් රැසක්... Read more »