වලිගය කඩා දමන උරග විශේෂ තුනක් ලෝකයට හඳුන්වා දුන් ලාංකික පර්යේෂකයෝ

සතුරාගෙන් ආරක්ෂා වීමට හූනන් විසින් වලිග කඩා දමා පලා යන ආකාරය ඔබ ඇතැම් විට දැක තිබෙනවා හෝ නැතහොත් ආසා තිබෙනවා විය හැකිය. එහෙත් සර්පයන් විසින් වලිගය කඩා දමනවා යැයි ඔබ ආසා තිබේද?... Read more »