විදුලි බිල්පත් ගෙවීමට පහසු ක්‍රම රැසක් !

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ඉංජිනේරු නොයෙල් ප්‍රියන්ත සඳහන් කළේ ඒ අනුව CEB care ජංගම දුරකථන යෙදවුම, මාර්ගගත බැංකු සේවා මගින්, ලංවිම වෙබ් අඩවිය, තැපැල් කාර්යාල මගින්, ලංවිම සහ බැංකු KIOSK යන්ත්‍ර... Read more »