මෙරට ක්‍රීඩා අතුරු කමිටු දෙකක් විසුරුවා හැරේ.

ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු විසින් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ක්‍රීඩා අතුරු කමිටු දෙකක් විසුරුවා හරිමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරයි. ශ්‍රී ලංකා කරාතේ දෝ සම්මේලනය සහ ශ්‍රී ලංකා මෝටර් රථ ක්‍රීඩා අතුරු කමිටු... Read more »