මෙගලඩන් සිතා සිටියාට වඩා කෙට්ටු හාදයෙකු බව විද්‍යාඥයෝ කියති !

ඔබ මෙගලඩන් ගැන නො දැන නො දැන සිටින්නට විදියක් නැහැ. Meg නමැති නවකතා මාලාව ඇසුරෙන් නිපදවෙන එනමින් ම යුතු සිනමාපට නිසා ඒ පුරාතන යෝධ බියකරු මතස්‍යයා ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය තුළ ද නමක් දිනා... Read more »