ලොහාන් රත්වත්තේට රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයක් .

වැවිලි කර්මාන්ත සහ මහවැලි සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දී තිබේ. ඒ, ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී ය.මීට පෙර මහවැලි සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරය හිටපු අමාත්‍ය රොෂාන්... Read more »