නැගී එන තාක්ෂණය ගැන ඉන්දියාව සහ ජපානය අවදියෙන්

නැගීඑන තාක්ෂණයන්හි සහයෝගීතාව ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් ඉන්දියාව සහ ජපානය අතර ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා ආරම්භ කර තිබේ. ඒ අනුව ඉන්දීය විදේශ ලේකම් සංචාරයක් සඳහා ජපානයට පැමිණ ඇත. එහිදී ඔහු ජපානයේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් පිරිසක්... Read more »