ජනවාරි මස තුළ අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 487ක් !

විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් මේ වසරේ ජනවාරි මාසය තුළ අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 487.6ක් මෙරටට එවා තිබේ. එය පසුගිය වසරේ ජනවාරි මාසයට සාපේක්ෂ ව සියයට 11.4ක වැඩි වීමක් බව විදේශ රැකියා හා කම්කරු අමාත්‍ය... Read more »