රුපියලේ වර්ධනයක්. ඩොලරයේ අද මිල මෙන්න !

2024 වසරේ පෙබරවාරි 02 දින දක්වා කාලපරිච්ඡේදය තුළ එක්සත් ජනපද ඩොලරය හා සැසඳීමේ දී ශ්‍රී ලංකා රුපියල 3.2% කින් අතිප්‍රමාණය වී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි. මේ අතර අනෙකුත් ප්‍රධාන... Read more »