ජපාන සඳ ගවේෂණය යළි ඇරඹයි !

සඳ මතට සුමට ගොඩබැස්මක් සිදු කළ ජපාන ගවේෂණ යානය යළි ක්‍රියාත්මක වී තිබෙනවා. නියමිත අක්ෂයට වඩා අංශක 90ක වැරදි කෝණයකින් ගොඩබැසීම හේතුවෙන් ස්ලිම් නැමති මෙම යානයේ සූර්ය පැනලවලින් විදුලිය නිපදවීම නැවතී තිබුණා.... Read more »