මහ බැංකුව මෙසේ කියයි

2024-2026 කාලපරිච්ඡේදයට අදාළ ව වෘත්තීය සංගම් සමග එළඹුණු ත්‍රෛවාර්ෂික සාමූහික ගිවිසුම යටතේ පාලක මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු සේවකයන්ගේ අවසන් වරට සිදු කළ වැටුප් සංශෝධනය පිළිබඳ ව ඇතැම්... Read more »

මහ බැංකුව නිත්‍ය පහසුකම මත පනවා ඇති සීමා ලිහිල් කරයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් 2023 ජනවාරි මස 16 වන දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි විවට වෙළඳපොළ කටයුතු යටතේ බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු සඳහා සපයනු ලබන නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම භාවිතා කිරීම සීමා කරන... Read more »
Ad Widget