මොනාලිසා සිතුවමට ප්‍රහාරයක් !

ප්‍රංශයේ පැරිස් අගනුවර, ලූවර් කෞතුකාගාරයේ ප්‍රදර්ශනයට තබා ඇති මිල කළ නොහැකි මොනාලිසා සිතුවමට සුප් බඳුනකින් දමා ගැසූ දෙදෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා.මෙම මෝනාලිසා සිතුවම, ප්‍රදර්ශනයට තබා ඇත්තේ වෙඩි නොවදින අධි... Read more »