අමුල්ට මිල්කෝ දුන්නත් මාලිමාව ආ ගමන් පවර ගන්න බෑ

ඉන්දීය අමුල් සමාගමට මෙරට කිරි කර්මාන්ත ශාලා ඇතුළු ගොවී බිම් ලබා දුනහොත් තම පාලනයක් ආ සැනින් ආපසු පවරා ගැනීමට නොහැකි බව ජාතික ජන බලවේගයේ නායක අනුර දිසානායක මහතා පවසයි. එනිසා තමන් බලය... Read more »

Milco, NLDB මිලට ගැනීම ගැන තව දුරටත් සාකච්චා කරන්න Amul සූදානම් – අනුර

ඉන්දියාවේ අමුල් සමාගම විසින් මෙරට මිල්කෝ ආයතනය හා ජාතික පසු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලයේ දේපළ මිලදී ගැනීමට ගැනීමේදී විවෘත භාවය ගැන යළි සාකච්ඡාවක් කිරීමට සූදානම් බව අමුල් සමාගම පැවසූ බව ජාතික ජන බලවේගයේ... Read more »
Ad Widget