අමුල් සමාගමට දෙන ඉඩම් මාස හයකින් එන මාලිමා ආණ්ඩුවෙන් යලි පවරා ගන්නවා

ඉන්දියාවේ අමුල් සමාගමට ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලයට අයත් ඉඩම් අකර විසි අටදහසක් ඇතුළු සම්පත් රැසක් කුණු කොල්ලයට වත්මන් රජය අලෙවි කිරීමට සූදානම් වන්නේ යැයි සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේපනයේ ජාතික සංවිධායක හිටපු... Read more »