අමෙරිකාව ප්‍රථම වරට නයිට්‍රජන් වායුව භාවිත කර වරදකරුවෙකුට මරණ දඬුවම ලබාදෙයි

පුද්ගල ඝාතනයකට වරදකරුවෙකු වූ කෙනත් ස්මිත් නම් පුද්ගලයෙකුට මෙලෙස නයිට්‍රජන් වායුව ආශ්වාස කිරීමට සැලැස්වීම මගින්  මරණීය දණ්ඩනය ලබා දී තිබෙනවා ඒ, ඇමෙරිකාවේ ඇලබාමා ප්‍රාන්තයේ බන්ධනාගාරයකදී ය කෙසේ නමුත් කෙනත් ස්මිත්ගේ නීතීඥයින් පවසා... Read more »