සභාපතිගේ නිල නිවස අලුත්වැඩියාවට කෝටි තුනක්

ලංකා මිනරල් සෑන්ඩ්ස් ලිමිටඩ් සමාගමට අයත් පුල්මුඩේ යන්ත්‍රාගාර පරිශ්‍රයේ පිහිටි සභාපතිවරයාගේ නිල නිවස අලුත්වැඩියාව ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියක් අනුගමනය කිරීමකින් තොරව පුද්ගලික කොන්ත්‍රාත්කරුවකු තෝරාගෙන රුපියල් තුන්කෝටි, පහළොස්ලක්ෂ, අනූඅටදහස් හතලිස්නවයක මුදලක් (31,598,049) වියදම් කොට කරවාගෙන ඇති බව ජාතික විගණන කාර්යාලය මගින් නිකුත් කර ඇති වාර්තාවක සඳහන් වේ.

සභාපතිවරයාගේ නිල නිවස අලුත්වැඩියා කිරීමේ කාර්යය ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ ප්‍රකාර පිරිවැය ඇස්තමේන්තුවක් සකස් කර ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය අනුගමනය කර කොන්ත්‍රාත්කරුවකු තෝරා ගැනීමකින් තොරව සිදුකර ඇති බව ද විගණනය මගින් අනාවරණය කර ඇත. 2021 වර්ෂයේ පෙබරවාරි 03 වැනිදා සිට 2022 දෙසැම්බර් මස 31 වැනිදා දක්වා කාලයේ දී මෙම කොන්ත්‍රාත්තුව සිදුකොට ඇති බව ද විගණන වාර්තාවේ සඳහන් වෙයි.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *