පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවන්න සාකච්චාවක්

පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරන යෝජනාවක් හරහා පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීම පිළිබඳව ආණ්ඩු පක්ෂයේ හා විපක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨයන් පිරිසක් සාකච්ඡාවක් පවත්වා ඇති බව වාර්තා වෙයි.

ඒ අනුව එළඹෙන අලුත් අවුරුද්දෙන් පසුව පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීම ගැන මොවුන් අදහස් හුවමාරු කරගෙන ඇත.

ඒ සඳහා කැමති මන්තීන් ප්‍රමාණය නිශ්චිත වශයෙන් ගණනය කිරීමටද ඔවුන් තීරණය කර ඇත.

මෙම සාකච්ඡාවන්හි දී මතුව ඇති කරුණු පක්ෂයේ නායකයන්ට වාර්තා කර අවසන් තීන්දුවක් ගැනීමට නියමිත බවද වාර්තා වෙයි.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *