හරීන්ගේ ආයතන තුනක් ගලවයි !

අමාත්‍ය හරින් ප‍්‍රනාන්දු මහතාගේ යටතේ පැවති ආයතන තුනක කටයුතු මෙහෙමවීමේ බලය ඔහු විසින්ම ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වෙත පවා තිබේ.

එසේ පවරා ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා උත්තේජන මර්දන නියෝජිත ආයතනය, ක්‍රීඩා වෛද්‍ය ආයතනය හා ජාතික ක්‍රීඩා විද්‍යායතනය යන ආයතනයි.

ඊට අමතරව ක්‍රීඩාවල යෙදීමේදී උත්තේජක ද්‍රව්‍ය ගැනීමට එරෙහි සම්මුති පනත ක්‍රියාත්මක කිරීමේ බලයද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාවත පවරා ඇත.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *