පුරෝකථන කල ආර්ථිකය කැලේ

ආර්ථික වර්ධනය පුරෝකථනය කළ මට්ටමට වඩා අඩුවීමේ අවදානමක් ඇතැයි ද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි.

අපනයන අංශය යථාතත්ත්වයට පත්වීම කෙරෙහි බලපෑම් ඇති කරන ගෝලීය අංශයේ අහිතකර ප්‍රවණතා මෙන්ම පුහුණු ශ්‍රමිකයින් විදේශවලට සංක්‍රමණය වීම හේතුවෙන් ඵලදායිතාව අඩුවීම සහ ව්‍යුහාත්මක බාධා හේතුවෙන් ආර්ථික කටයුතුවලට සිදුවිය හැකි බලපෑම් මගින් කෙටිකාලීනව මෙන්ම දිගුකාලීනව ආර්ථික වර්ධනය මෙසේ අපේක්ෂිත මට්ටමට වඩා අඩුවීමේ අවදානමක් ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිකුත් කළ නවතම මුදල් ප්‍රවෘත්ති වාර්තාවේ සඳහන් වේ.

දැනට පුරෝකථනය කර ඇති ආකාරයට ආර්ථික වර්ධනය කෙටි කාලීනව මන්දගාමීව පවතිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන නමුත් ආර්ථිකය ක්‍රමයෙන් වර්ධනය කිරීමට හැකි ඉහළ වර්ධන මට්ටම කරා ළඟාවනු ඇතැයි ද මහ බැංකුව නිකුත් කළ නවතම මුදල් ප්‍රතිපත්ති වාර්තාවේ සඳහන් වේ.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *