තේ දළු මිල වාර්තා ගත ලෙස ඉහළට

පහත රට අමු තේ දළු මිළ වාර්තා ගත ලෙස ඉහළ යමින් ඇතිබව තේ කර්මාන්ත ශාලා හිමියන් පවසයි.

ඒ අනුව පහත රට අමු තේ දළු කිලෝග්‍රෑම් 01 මිල රුපියල් 240 අගයක පවතියි.

මෑත ඉතිහාසයේ අමු තේ දළු කිලෝග්‍රෑම් 01 මිල එකවර රුපියල් 20 වඩා වැඩි අගයකින් ඉහළ ගිය පළමු අවස්ථාව මෙය බව තේ කර්මාන්ත ශාලා හිමියන් පවසයි.

ඉදිරි මාස කිහිපයේ තවදුරටත් අමු තේ දළු කිලෝග්‍රෑම් 01 මිළ ඉහළ යනු ඇතිබව තේ කර්මාන්ත ශාලා හිමියන් පවසයි.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *