ජනාධිපතිවරණය ගැන ජනාධිපති කාර්යාලයෙන් නිවේදනයක්

නියමිත කාලයට ජනාධිපතිවරණය හා මහමැතිවරණය පැවැත්වෙන බව ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය නිවේදනය කරයි.

ඒ අනුව ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීමට නියමිත කාලයේදීත් මහ මැතිවරණය ලබන වසරේදීත් පැවැත්වෙනු ඇත.

ඊට අවශ්‍ය මුදල් අයවැය මගින් ලබා දෙයි.

මැතිවරණ පැවැත්වීම මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ වගකීමක් වන අතර ඊට අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීමට රජය සම්බන්ධ වී කටයුතු කිරීමට නියමිතය.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *