කෘත්‍රීම බුද්ධිය පාඨමාලාවක් ලෙස පාසල් පද්ධතියට !

කෘත්‍රීම බුද්ධිය පිළිබඳ පාඨමාලා අධ්‍යාපන පද්ධතියට හඳුන්වාදීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

2023.10.02 වන දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී සාකච්ඡාවට ගත් කෘත්‍රීම බුද්ධියට අදාළව ජාතික උපාය මාර්ගයක් සහ සැලැස්මක් සකස් කිරීම සඳහා පත්කර ඇති කාර්ය සාධක බළකාය විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති නිර්දේශ අනුව අනුව එය පාඨමාලා හඳුන්වා දීමට නියමිතය.

එම උපාය මාර්ග සැලැස්මේ එක් අංගයක් වන්නේ සාමාන්‍ය අධ්‍යාපනයට අදාළව කෘත්‍රීම බුද්ධිය හඳුන්වා දීමට නියමු ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමය.

එම නියමු ව්‍යාපෘති මයික්‍රොසොෆ්ට් ආයතනයේ ද සහාය ඇතිව පහත පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරීමට ජනාධිපතිවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

* දැනට මයික්‍රොසොෆ්ට් ආයතනය විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ජාත්‍යන්තර විෂය නිර්දේශයන් ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ නිර්දේශ මත සංශෝධනය කර අවශ්‍ය මුලික මානව සම්පත් පවතින පාසල්වල 8 වන ශ්‍රේණියේ සිට යෝජිත නියමු ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීම. 

*මයික්‍රොසොෆ්ට් ආයතනය විසින් සපයනු ලබන පහසුකම් යටතේ නියමු ව්‍යාපෘතිය සඳහා තෝරාගත් පාසල් ඩිජිටල්කරණය කිරීම.

*තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ විෂය උගන්වනු ලබන ගුරුවරු 100ක් මයික්‍රොසොෆ්ට් ආයතන මඟින් පුහුණුකරුවන් වශයෙන් පුහුණු කිරීම.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *