කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉහළට

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ මිල දර්ශකවල ඉහළ යාමක් අද (06) දිනයේ දී වාර්තා වූ අතර එහිදී සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 94.60 කින් සහ S&P SL20 දර්ශකය ඒකක 49.85 කින් ඉහළ යන ලදී.

ඒ අනුව දිනයේ ගනුදෙනු අවසානයේ දී සියලු කොටස් මිල දර්ශක අගය ඒකක 10,525.39 ක් ලෙසත් S&P SL20 දර්ශක අගය ඒකක 2,992.88 ක් ලෙසත් වාර්තා වුණි.

මෙය පිළිවෙලින් පූර්ව ගනුදෙනු දිනයට සාපේක්ෂව 0.91%ක හා 1.69%ක වර්ධනයකි.

රු. මිලියන 872.28 ක ගනුදෙනු පිරිවැටුමක් අද දින වාර්තා වුණි.

එහිදී දේශීය මිල දී ගැනීම් රු. මිලියන 829.95 ක් හා දේශීය විකිණුම් රු. මිලියන 680.73 ක් ලෙසින් වාර්තා වූ අතර විදේශීය මිල දී ගැනීම් රු. මිලියන 42.32 ක් හා විදේශීය විකිණුම් රු. මිලියන 191.54 ක් ලෙසින් සටහන්ව තිබුණි.

අද දින සමාගම් 99 ක කොටස් මිල ගණන් ඉහළ ගොස් තිබුණු අතර සමාගම් 66 ක කොටස් මිල ගණන් පහළ ගොස් තිබුණි.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *