වැට් බද්දෙන් නිදහස් කරන මෙන් පොත් කර්මාන්තයෙන් දැඩි ඉල්ලීමක් !

පොදු ජනතාවට පොත්පත් ලබා ගැනීම මිල අධික කාර්යයක් බවට පත් කිරීමේ දිගුකාලීන ප්‍රතිවිපාක පිළිබඳව පොත් ප්‍රකාශන සංගමය, විද්වතුන් හා ලේඛකයින් අනතුරු අඟවයි

මේ දක්වා බදුවලින් නිදහස් කර තිබූ පොත් සඳහා රජය විසින් එකතු කළ අගය මත (VAT) බද්ද පැනවීම අයෝග්‍ය බවට ශ්‍රී ලංකාවේ පොත් ආශ්‍රිත සියලුම අංශවලින් හඬ නැඟෙන්නේද ඉවත් කර ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටින්නේද එමඟින් සිදුවන පොදු අනර්ථය දැඩි ලෙස සැලකිල්ලට ගැනීමෙනි.

වැට් බද්දෙන් පොත් කර්මාන්තය නැවත පෙර පරිදි නිදහස් කරන ලෙස ඉල්ලීම් කරමින් පැවැත්වූ මෙම ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවට සහභාගී වූ ශ්‍රී ලංකාවේ සංවිධාන හා පුද්ගලයින් අතරට ශ්‍රී ලංකා පොත් ප්‍රකාශකයින්ගේ සංගමය (SLBPA), ශ්‍රී ලංකා පොත් ආනයනකරුවන් හා අපනයනකරුවන්ගේ සංගමය, ශ්‍රී ලංකා ලේඛක සංගමය, සමඟින් ප්‍රමුඛ පෙළේ ලේඛකයින්, විද්වතුන්, අධ්‍යාපනඥයින් හා කතෘ ප්‍රකාශකයින් ද ඇතුලත් විය.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *