කෘෂි ගම්මානවලට කෝටි පහක උපකරණ බෙදයි.

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ තරුණ කෘෂි ව්‍යවසායකත්ව ගම්මානවලට රුපියල් කෝටි 5ක කෘෂි උපකරණ බෙදාදීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන ඇත. කෘෂි කර්මාන්තයට තරුණ ප්‍රජාව ආකර්ශනය කරගැනීම අරමුණු කරගනිමින් මෙම වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක වන අතර එහිදී ජල ඉසින යන්ත්‍ර, පසු අස්වනු නාස්තිය අවම කරලීම සඳහා වන ප්ලාස්ටික් ඇසුරුම් උපකරණ, ආරක්ෂිත දැල් ආදී උපකරණ එහිදී බෙදාදී ඇති බවයි එම අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *