ජන සංහාරක ක්‍රියාවන් වැළැක්වීමට ඊශ්‍රායලය ක්‍රියා කළ යුතු බවට ජාත්‍යන්තර අධිකරණයෙන් නියෝග

ගාසා තීරයේ ජන සංහාරක ක්‍රියාවන් වැළැක්වීමට ඊශ්‍රායලය සියලු ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතු බව ජාත්‍යන්තර අධිකරණය විසින් ඊ (ජනවාරි 26 වැනිදා) තීන්දු කරනු ලැබීය, නමුත් හේග්හි එක්සත් ජාතීන්ගේ අධිකරණය විසින් යුද මෙහෙයුම් වහා නතර කරන ලෙස නියෝග කිරීමෙන් වැළකී සිටියේය.

ඊශ්‍රායලයට එරෙහිව දකුණු අප්‍රිකාව විසින් ගොනු කරනු ලැබූ ජන සංහාරක නඩුවේ අතුරු තීන්දුවක් ප්‍රකාශයට පත් කරමින් ජාත්‍යන්තර අධිකරණය මෙම නියෝගය කරනු ලැබීය.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *