අමාත්‍යංශ ගෙවල්කුලී වසරකට කෝටි 180ක්

අමාත්‍යාංශ 46න් 24ක් හා තවත් අමාත්‍යංශ 16ක කොටස් කුලී ගොඩනැගිලිවල පවත්වා ගෙනයාම නිසා වර්ෂයකට රුපියල් කෝටි 180ක මුදලක් කුලී ගෙවීම සඳහා වැය කිරීමට රජයට සිදු වී ඇත.
මීට අමතරව මෙම කුලී ගොඩනැගිලි සඳහා අත්තිකාරම් ලෙස කෝටි 100ක මුදලක් ද ගෙවා ඇත

මේ පුවත ඔබේ මිතුරන් අතරේ බෙදාගන්න

Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *